วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ท่าโยคะ


การออกกำลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงในปัจจุบันอาจจะอาศัยการออกกำลังโดยการวิ่งหรือว่ายน้ำ
การออกกำลังบางชนิดก็อาศัยเครื่องมือช่วยเช่นการใช้รถจักรยาน การวิ่งบนสายพานเป็นต้น แต่การออกกำลังกายของโยคะหมายถึงการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังเป็นการบริหารจิตใจ และจิตวิญาณให้มีพลัง
การฝึกท่าโยคะเรียก Asanas เป็นการฝึกท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง การฝึกโยคะจะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงประสาทไขสันหลังเพิ่ม การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆรวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานดีขึ้น
ท่าของการฝึกโยคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะและมีการสอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตร่วมกัน การฝึกท่าโยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ท่าที่ใช้สำหรับการฝึกโยคะมีมากมาย แต่จะแบ่งท่าการฝึกดังนี้ ท่าที่เป็นหลักในการฝึกโยคะมีดังนี้

Corpse Pose (shava-âsana)—
Forward Bend (pashcîmottâna-âsana)
Back Bend or Cobra (bhujanga-âsana)
Sitting Twist (mâtsyendra-âsana)
Mountain Pose (pârvata-âsana)—for cultivating stability
Tree Pose (vriksha-âsana)—an excellent exercise for improving your sense of balance
Standing Forward Bend (pâda-hasta-âsana)
Standing Side Bend or Triangle (trikona-âsana)
Warrior’s Pose (vîra-bhadra-âsana)
Shoulder stand (sarvânga-âsana)
Plough (hala-âsana)
Adept’s Pose (siddha-âsana)—a favorite posture for meditation

ไม่มีความคิดเห็น: